Facebook Fanbox 1.5.x.0

Pohlazení pro duši

PřihlášeníKdo je online

Právě připojeni - hostů: 16 

FL AddThis Modul
3. neděle adventní - farní minizpravodaj PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Sobota, 10 Prosinec 2011 21:19
AddThis Social Bookmark Button

3. neděle adventní

Farní minizpravodaj   11. 12. 2011

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ                                                                                                      Iz 61,1-2a.10-11

Tento text jako by odrážel postoj Jana Křtitele, který zazní v evangeliu. Čteme: „… oblékl mi roucho spásy.“ Radost má svůj zdroj v Božím jednání. Záchrana, spása nás zahaluje ze všech stran (viz také mezizpěv). Přichází náš Bůh. V tomto textu odhlížíme od svých nedokonalostí a plně se soustředíme na Pána. Jeho jednání je strhující!

Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.

ŽALM Lk 1

Odpověď:   Duch můj plesá v Bohu mém!

Velebí – má duše Hospodina – a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, – neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. – Od této chvíle mě budou blahoslavit – všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. – Jeho jméno je svaté – a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení – k těm, kdo se ho bojí. Hladové nasytil dobrými věcmi – a bohaté propustil s prázdnou. – Ujal se svého služebníka Izraele, – pamatoval na své milosrdenství.

2. ČTENÍ                                                                                                                       1 Sol 5,16-24

Sv. Pavel zakončuje list několika povzbuzeními, jako když se loučíme s dětmi a dáváme jim ve dveřích ještě poslední poučení. Poslední slova dopisu jsou apelem i radou, jak žít z víry naplno s Bohem.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.

(Bratři a sestry!) Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši.Nezhášejte oheň Ducha, nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností.Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.

EVANGELIUM                                                                                                       Jan 1,6-8.19-28

Úryvek je složen z části Janova prologu a k tomu je připojen úvodní Janův text o Křtiteli. Jan potvrzuje očekávání, že se mesiáš blíží, tím, že se ztotožňuje s Izaiášovými slovy (viz text minulé neděle – Iz 40), ale zároveň jasně odkazuje na Krista. Zkusme zakusit očekávání, které z textu čiší.

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: ‘Vyrovnejte cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“ Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

K ZAMYŠLENÍ: 1. čtení, mezizpěv i evangelium mluví o „jiném“ pohledu, totiž o odvaze přestat se soustředit na sebe a zaměřit pohled na Boha. Jaký je? Jak jedná? Vždy v dějinách bylo zásadním zážitkem víry, když člověk zakusil záchranu. Pojem „spásy“ je pro křesťanství klíčový. Pán zachraňuje! Nikoliv naší zásluhou, naším přispěním. A to nejen ve významu věčného života, tedy jednou, na konci mého putování. Jeho záchrana přichází nyní, teď, do mého života. Jak ji zakusit? Pavlovo povzbuzení ve 2. čtení je návod. Blížící se Vánoce jsou především okamžikem, v němž mohu a mám zakusit Boží příchod do mého života. Nepromarněme tento vzácný okamžik.

Farní info

  Tuto středu 14.12. bude v 19 hod. Setkání nad Biblí u paní Fialové ve Světlé.

  Možnost vánočních svátosti smíření v tomto týdnu: čtvrtek 16:30 – 17:30 Světlá, pátek 13:30-14:00 Andělská H. – pozor změna oproti měsíčnímu kalendáři, pátek 16:00 – 17:00 Malá Morávka fara

  Adventní koncerty:
Neděle 11.12.2011 17:00 Malá Morávka  Adventní zastavení u vážné hudby –
                                                              duo housle + klávesy
Neděle 18.12.2011 15:00 Václavov u Bruntálu         Vokální kvinteto Angelus Silesius Neděle 18.12.2011 17:00 Malá Morávka Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem

Mše sv. v tomto týdnu: Po 15:00 Dolní Moravice – domov; St 6:30 Rudná - roráty, Čt 6:15 Andělská Hora - roráty; Pá 15:00 Dolní Moravice (pohřební mše svatá); 17:00 Malá Morávka; So 14:30 Václavov, 16:00 Dolní Moravice, Ne 8:00 Malá Morávka, 9:30 Rudná, 11:00 Světlá Hora

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

tel.: 554 273 110 – www.farnost-malamoravka.cz
Aktualizováno Sobota, 10 Prosinec 2011 21:20