Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
2. neděle velikonoční - farní minizpravodaj PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Čtvrtek, 12 Duben 2012 17:38
AddThis Social Bookmark Button
2. neděle velikonoční

Farní minizpravodaj    15. 4. 2012

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1.  ČTENÍ                                                                                                                          Sk 4,32-35

4. kapitola Skutků apoštolů mluví o prvních obtížích, které mladičkou církev potkaly. Apoštolové stanou před veleradou a statečně vyznají Krista… Tato kapitola končí shrnutím – text, který čteme. Zpráva je samozřejmě zjednodušující, hned další kapitola ukazuje problémy, ale obecný pohled na mladou církev je plný optimismu a radosti.

Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval.

ŽALM 118

Odpověď:  Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky!

2. ČTENÍ                                                                                                                           1 Jan 5,1-6

Způsob vyjadřování janovských textů je poněkud nezvyklý. V 5. kapitole vnímáme silné křestní téma narození z Boha (srov. příběh o Nikodémovi v Jan 3). Ale narodit se z Boha není jen otázkou našeho úsilí, je to otázka křtu (voda) a Kristovy oběti (krev). Slova „krev a voda“ mají v teologii několik výkladů. Všimněme si spojitosti iniciačních svátostí: křest (voda), eucharistie (obětované tělo – krev) a biřmování (Duch).

Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda.

EVANGELIUM                                                                                                            Jan 20,19-31

Teprve po příběhu o prázdném hrobu a po vyprávění o Marii považující Zmrtvýchvstalého za zahradníka se Ježíš zjeví apoštolům naplno. Jako by je potřeboval připravit, naladit. Každé slovo tohoto vyprávění je naplněno velkým významem. Ježíš přináší pokoj, to je první plod jeho zmrtvýchvstání. A přeci, i když se zjevuje naplno, je tato událost spojena s vírou (Tomáš). Tento příběh je vyprávěním i o nás. Nám jsou určena Ježíšova slova: „Nebuď nevěřící, ale věřící.“

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

K ZAMYŠLENÍ:Znovu v evangeliu zakoušíme okamžik překvapení, když apoštolové uviděli vzkříšeného Pána. Radovali se, ale dnes již také více zaznívají další aspekty. Nejde jen o chvíli, kdy si oddychneme, že vše dobře skončilo. Zde bude třeba více. Nejprve uvěřit, že to vše není iluze, omyl, souhra okolností, ale jednání samotného Boha. Takto v dějinách Bůh promlouvá. Ale je třeba jít ještě dál. Skutky apoštolů ukazují, jak člověk zasažený Kristem jedná: víra proměňuje život v praktických aspektech. A v neposlední řadě jsme pozváni k hluboké reflexi těchto událostí, jak domýšlí druhé čtení. Jan objevuje velikou hloubku a symboliku, která je pramenem pro liturgii, naše slavení.

 

V tomto týdnu se můžeme modlit za nemocné v našich farnostech: Za to, aby jim Bůh ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí a křížů. Za to, aby pocítili Jeho blízkost, útěchu a pomoc. Za to, aby Bůh nově vstoupil do života těchto farníků. Za to, aby poznali, že je Bůh vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými. Za dar uzdravení pro tyto farníky.

 

Farní info

·    Na adopci druhého dítěte ještě schází 3836 Kč. Kdo by chtěl přispět, ať se přihlásí u o. Marka.

·    V sobotu ve 14 hod. bude na farní zahradě soutěžní odpoledne u příležitosti postavení trampolíny.

Mše sv. v tomto týdnu: Po 15:00 Dolní Moravice – domov; Čt 16:30 – Světlá; Pá 17:00 – Malá Morávka; So 18:00 – Dětřichovice; Ne 8:00 Malá Morávka, 9:30 Rudná, 11:00 Světlá Hora

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

tel.: 554 273 110 – www.farnost-malamoravka.cz