Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Nedělní minizpravodaj Květná neděle PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Úterý, 26 Březen 2013 16:00
AddThis Social Bookmark Button
Květná neděle
Nedělní minizpravodaj 24.3.2013
SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Milí farníci,

tyto řádky píši se vzpomínkami na Vás všechny. Není obvyklé, abychom se tak dlouhou dobu neviděli a zvláště pak, abych neslavil Velikonoce spolu s vámi – svojí farní rodinou. Nicméně lékaře je potřeba poslouchat, a tak musím kolenu popřát klid. Nejradši bych se ale rozjel do Malé Morávky a prožil tento vrchol liturgického roku spolu „se svými“. Ale ani řídit zatím nemohu, takže to opravu nepůjde. O to víc se budu těšit na návrat a další společně prožité chvíle. Prosím Vás, abyste se i s otcem Martinem, který mne celé Velikonoce bude zastupovat, zapojili do tohoto Svatého týdne. Bude-li potřeba, pomozte. Třeba i sami se zeptejte, jestli není potřeba něco pomoct, něco zajistit. On, nebo také Eva Vám určitě rádi poví, kde by se hodila ruka přiložená k dílu. Během Velikonoc je toho potřeba hodně. Od zapojení se v liturgii např. přečtením čtení, přes zajištění „stráže“ u Božího hrobu na Bílou sobotu při adoraci, po pomoc s postavením stanu pro agape po Vigilii. Věřím, že o. Martin bude překvapen, kolik lidí se s něčím nabídne a jak jsme živou farní rodinou.

 

Milá farní rodino, vstupujeme do nejposvátnějšího období liturgického roku. Začíná Svatý týden. Tento týden máme velkou výsadu stát při Ježíši během jeho utrpení. Možná podobně jako Dvanácti ani nám se to nepodaří úplně dokonale. Možná usneme v zahradě místo toho, abychom bděli. Možná vyskočíme na nohy a nemotorně použijeme meč, přičemž skutečného nepřítele vůbec nezasáhneme. Můžeme Ježíše sledovat zpovzdálí a dokonce předstírat, že ho vůbec neznáme. Možná se k němu připojíme úplně nakonec jako ten kající lotr, který rozpoznal, že Ježíš je nevinný a poprosil ho, aby na něj pamatoval ve svém království. Ale nezávisle na tom, nakolik jsme úspěšní, Ježíš neoblomně plní Boží vůli - a to vše z lásky k nám.

Dnes čteme příběh o Ježíšově umučení od samého začátku až do konce. Ale během Svatého týdne můžeme prožívat tyto chvíle mnohem pomaleji, téměř reálně. Na Zelený čtvrtek přisedneme k Ježíši, když bude umývat nohy učedníkům, ustanoví kněžství a bude slavit první eucharistii. Můžeme pak s ním zůstat i v Getsemanské zahradě, ve chvíli tiché opuštěnosti a krvavého potu. A na Velký pátek se můžeme k němu přidat, kráčet s ním po křížové cestě a zůstat stát pod křížem na Kalvárii. O velikonoční vigilii budeme slavit jeho vítězství nad smrtí, když zapálíme novou velikonoční svíci a spolu se všemi pokřtěnými o této noci na celém světě se budeme těšit z jejich křtu a přijetí do církve.

Nečekej na poslední chvíli! Kráčej s Pánem už dnes. Slav každou liturgii s láskou a vděčností. Využij každé liturgie tohoto týdne! Nezapomeň: Ježíš ti nabízí své království. Je to mnohem více než ráj, který přislíbil lotrovi na kříži. Je to důvěrné spojení s Ježíšem už tady a teď. Ti, kteří setrvávají v jeho blízkosti, získají milost přeměňovat utrpení, energii žít nový život a nejlepšího přítele na světě.

Prožití tak veliké blízkosti každému z Vás osobně v tomto Svatém týdnu ze srdce přeji. A celý týden budu duchovně ve spojení!

žehnám Vám + o. Marek

VSTUPNÍ ANTIFONA

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

VSTUPNÍ MODLITBA                                                                           
Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ                                                                                                                              Iz 50,4-7

Izaiáš od 49. kapitoly předkládá texty o „služebníku Hospodina“. V nich mluví o utrpení, ponížení, ale také vítězství tohoto služebníka. Tento text se naplní v události dnešního evangelia.

ŽALM 22                                                                                                    
Odpověď:Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Tento žalm má zajímavý přelom. Do verše 22. vypráví o veliké opuštěnosti, bolesti a pronásledování toho, kdo žalm zpívá. Ale od 23. verše se vše obrací. Žalmista zakusil Boží vysvobození. Jako by tuto píseň rozezpíval Ježíš na kříži, ale dokončil až nedělního rána.

2. ČTENÍ                                                                                                                            Flp 2,6-11

Tento hymnus je klíčovým novozákonním textem. Všimněme si spojení „sám sebe se zřekl“ (řecky: zmařil, oloupil), které vyjadřuje ono nejhlubší Kristovo sebevydání pro nás. Připojíme se i my k vyznání „Ježíš je Pán“?

EVANGELIUM                                                                                                   Lk 22,14 – 23,56

Dnes se čtou pašije Lk 22,14 – 23,56. V závěru pašijí je vidět reakci setníka, obyvatel, Josefa z Arimatie a žen. Ač Ježíš potupně zemře, přece jeho smrt okamžitě přináší plody.

 
 

AKTIVIZAČNÍK - ZAMYŠLENÍ K ROKU VÍRY 24/60

„Dveře víry (Sk 14,27)… jsou pro nás stále otevřené.“ (Porta fidei 1)

Nejraději bych zde namísto svých slov uvedl texty Písma svatého, které se čtou tento rok na Květnou neděli. Vždyť kdo jsem já, abych se snažil promlouvat byť jen do jednoho srdce? Věřím však, že Ježíš žije ve mně a i přes myšlenky, které vznikají v mé hlavě a srdci, chce někoho přitáhnout k sobě. A tak v sobě hledám „milá slova, abych s nimi uměl posilnit unaveného“ (srov. Iz 50, 4).

Celé postní období jsme usilovali o očištění srdce, smýšlení, jednání, abychom tak byli vnímavější vůči Ježíšově přítomnosti v nás. Litovali a ve svátosti smíření jsme vyznávali spáchané zlo, učili jsme se více vnímat, že Bůh si v nás učinil příbytek (J 14,23) a na základě lásky, kterou v našich srdcích rozlívá Duch svatý (Ř 5,5) jsme usilovali trpělivě snášet lidi okolo sebe a podle jejich potřeb je milovat a sloužit jim. Vlastně ani ne my, ale Bůh v nás konal své dílo (Ef 2,10).

Nyní začíná týden, ve kterém budeme sklízet ovoce svého úsilí – máme privilegium provázet Ježíše v jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání nejen vzpomínkou či připomínáním si událostí naši spásy, ale přímo prožíváním Kristova velikonočního tajemství, především v liturgickém slavení a obřadech. Neboť Ježíš žije v nás.

V těchto dnech při mších svatých a obřadech uslyšíme všechny čtyři písně o Pánově služebníkovi z knihy proroka Izaiáše. O Ježíšovi, který žije v nás. Při jejich poslouchání (a možná i čtení – doporučuji číst si je tento týden znova a znova – jsou v 42., 49., 50., 52., a 53. kapitole) se s láskou podívejme na Ježíše, který přebývá v nás, a buďme mu útěchou v jeho boji, který sice v čase svého tělesného utrpení na zemi už vítězně završil, ale v nás ještě stále bojuje a trpí.

Můj Ježíši, často se dívám na obraz, kde ležíš na zemi pod křížem, a sklání se k tobě Šimon, aby ti pomohl. Jak často mi přitom říkáš: „Poneseš dnes se mnou můj kříž?“! Šimon je namalovaný zády a při této otázce vnímám, že to jsem já tam skloněný nad tebou a nad tvým křížem. A s úžasem poslouchám, že ty, Bůh, chceš, abych ti pomohl. Naplňují se i v mém životě slova sv. Pavla o tobě: „… zřekl se sám sebe a ponížil se“ (Flp 2,7a.8a) a zjišťuji, jak důsledně jsi si „vzal na sebe přirozenost služebníka“, když ty, svatý, mě, hříšníka, prosíš o pomoc. Pokaždé ti s chvěním srdce odpovídám: „Ano, můj Ježíši, chci ti pomoci.“ A ty mi pak rozděluješ den na drobné události, ve kterých nesu tvůj kříž na svých ramenou. Jak často při tom zapomínám, že je to tvůj kříž, a trápím se pod ním, jakoby jsem ho nesl sám L. Avšak i v této své slabosti chci dnes jít znova s tebou.

Do Jeruzaléma, kde tě vítá jásající zástup, do Betánie, kde ti Marie pomaže nohy… Budu při tobě, když budeš podávat Jidášovi skrojek chleba a když řekneš Petrovi, že tě zradí, když zasedneš s Dvanácti k velikonoční večeři… Chci být s tebou v Getsemanské zahradě a potom i celou dobu až po kříž.

Teď se mě ptáš: „ A potom už ne?“ I potom, můj Ježíši. Půjdu s tebou až do tmavého hrobu, kde budu netrpělivě čekat na tvé zmrtvýchvstání.

Ježíš žije i v tobě. Chce si s tebou povídat, chce se ti dát ještě lépe poznat, abys ho mohl více milovat. Abys neměl o něm jen informace (poznání rozumem), ale aby tvoje srdce k němu přilnulo v lásce. Zkus se ho dnes a každý den tohoto týdne zeptat: „Ježíši, jak ti dnes mohu pomoci? Čím ti můžu udělat radost? Kde mě dnes potřebuješ v boji se zlem?“ A plný očekávání poslouchej odpovědi Božího Syna, který ti bude vyznávat lásku a říkat, že velmi, velmi potřebuje tvou pomoc, neboť boj se zlem je stále urputnější.

Modlitba na dvacátý čtvrtý týden Roku víry:

Prosím tě, tento týden si hodně povídej s Ježíšem. Velmi pozorně přitom naslouchej, když ti bude říkat o své lásce k tobě a o tom, co všechno pro tebe udělal. Možná se tě bude často ptát: „Miluješ mě?“ Možná ti bude často říkat: „Jsi pro mě vzácný a jedinečný.“ Možná ti poví, jak moc tě potřebuje. Věř jeho slovům. Ježíš trpěl, zemřel a vstal z mrtvých pro tebe. Ne pro lidstvo, ale pro tebe. Jdi s ním tento týden do Jeruzaléma a pozorně sleduj každý jeho krok, každé slovo. Všechno to řekl, udělal pro tebe. „Věříš tomu?“ (J 11,26).

Jako „formální“ modlitbu, když by hrozilo, že ti myšlenky budou bloudit, připrav si 22. žalm, abys jej měl po ruce, a modli se ho s Ježíšem, který přebývá ve tvém srdci. A který to je? „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil… „ Ve chvílích roztržitosti se ho pomodli až doo konce. S Ježíšem v srdci!!!

 

P.S. To vše, co jsem tady napsal jako nabídku, dělej tak, aby lidé, s kterými žiješ, vnímali, že je miluješ…

 

Máš někoho velmi rád? Dej mu přečíst tento Aktivizačník a popovídejte si o tom, co se zde píše.

převzato z dcza.sk

 

Modlitba křížové cesty v tomto týdnu: Po 14:30 Dolní Moravice – domov; St 15:30 Rudná; Pá 14:00 Andělská Hora - Annaberg

Z nedělních ohlášek:

· Kdo potřebuje na některý den odvoz, volejte pastorační asistentce Evě: 739 561 960

· Před i po obřadech Tridua bude na faře k dispozici WC

· Zapište se na adoraci v Božím hrobě na Bílou sobotu

· Během Velikonoční vigilie bude pro děti v teple na faře již tradičně dětská bohoslužba

· Na agape po vigilii každý, podle možností, něco přineste na společný stůl

· Příští neděli bude sbírka na Kněžský seminář a také žehnání donesených pokrmů

 

Změna času: Ze soboty 30. března na Neděli Zmrtvýchvstání Páně 31. března dojde ke změně na letní čas. Hodiny se ve 2 hod. v noci posouvají na 3 hod. Noc bude tedy o hodinu kratší L.

 

Postní almužnu – jako výsledek našeho postního úsilí – vkládejme do pokladniček před oltářem.

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

tel.: 554 273 110 www.farnost-malamoravka.cz 
Aktualizováno Pondělí, 20 Květen 2013 19:17