Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Modlitba k Srdci Ježíšovu za posvěcení kněží PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Čtvrtek, 11 Červen 2015 20:28
AddThis Social Bookmark Button

Modlitba k Srdci Ježíšovu za posvěcení kněží.

Milující Srdce Ježíšovo, nakloň sluch k vroucí prosbě svého lidu za posvěcení jeho pastýřů. Srdce lásky, nauč je tebe milovat, jak si přeješ, učiň je svatými, čistými, pozornými a moudrými, učiň, aby byli „všechno všem“ podle tvého božského příkladu. Oni jsou strážci tvého svatého Těla a tvé Krve. Učiň je věrnými v této důležité službě! Dej jim nejvyšší úctu k tvému neposkvrněnému Tělu a prahnoucí žízeň po tvé přesvaté Krvi, aby, když okusí jejich sladkost, se posvěcovali, posilovali, očišťovali ve stravujícím ohni Božské lásky.

Nejdražší Ježíši, nezamítej naši pokornou prosbu ! Pohleď láskyplně na své kněze; naplň je vroucí horlivostí po obrácení hříšníků; zachovej bez poskvrny jejich posvěcené ruce, které se denně dotýkají tvého svatého Těla. Zachovej jim čisté srdce, povznesené nade vše pozemské, zpečetěné zářícím znamením tvého svatého kněžství. Žehnej jejich námahám, aby ti, kterým sloužili zde na zemi, byli jednou jejich radostí a slávou v nebi. Amen.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, vzore kněžského srdce, dej nám svaté kněze ! Amen.

Modlitba k Panně Marii. Pamatuj, Maria, Matko Nejsvětějšího Srdce, že zmůžeš mnoho u svého Božského Syna. S důvěrou ve tvé zásluhy k tobě přicházím a prosím o pomoc a ochranu. Nebeská strážkyně pokladu Ježíšova Srdce, tohoto zdroje všech milostí, který můžeš jako přímluvkyně otevírat a vylévat z něho lásku, milosrdenství, světlo a spá-su na lidstvo. Prosím tě vroucně, abys mi udělila milost, o kterou tě prosím. Vím, že tě neprosím marně, poněvadž jsi Matkou Nejsvětějšího Srdce i Matkou mojí, Maria. Přijmi tedy milostivě mou prosbu a vyslyš mě. Amen.