Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Zpravodaj
2. neděle adventní PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Sobota, 08 Prosinec 2012 23:42
AddThis Social Bookmark Button

2. neděle adventní
Farní minizpravodaj
                   9.12.2012

VSTUPNÍ MODLITBA                                                                           
Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ                                                                                                                      Bar 5,1-9
Tato kniha vznikla zřejmě mnohem později (1. stol. př. Kr.) než popisované události. Její příběh patří do období působení proroka Jeremiáše (6. stol. př. Kr.). Slibuje návrat Izraele do své vlasti. Verš 5,6 je citací Iz 40,4 a odrazí se nám v evangeliu. Text sám je však velice krásným zaslíbením, které platí i pro nás!    

ŽALM 126                                                                                                  
Odpověď: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.


2. ČTENÍ                                                                                                                    Flp 1,4-6.8-11

Přeskočili jsme úvodní pozdrav listu Filipanům a čteme první verše této velice radostné epištoly. Všimněme si, že tyto verše jsou neseny tématem posledního dne (eschatologický prvek). Jde však o jakýsi úvod či úvodní klauzuli listu, proto má slavnostní ráz.


EVANGELIUM                                                                                                               Lk 3,1-6

Lukáš v prvních dvou kapitolách popsal dětství a původ Ježíše z Nazareta. Dnešním textem otevírá jeho veřejné působení. Jako první kapitoly začaly příběhem o narození Jana Křtitele, tak i nyní začíná vyprávění o Janově působení. Jeho slova jsou citací SZ (Iz 40,4), která se mají vzápětí naplnit na přicházejícím Kristu.

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

 

AKTIVIZAČNÍK - ZAMYŠLENÍ K ROKU VÍRY  9/60

„Dveře víry (Sk 14,27)… jsou pro nás stále otevřené.“ (Porta fidei 1)

Kdyby ses podíval na uplynulý týden a zhodnotil, jak se ti podařilo vnímat, že Bůh je neustále s tebou, při tobě, asi bys neměl mnoho důvodů k nespokojenosti. Povinnosti, nečekané události, zprávy, nálady… to vše tě asi pořádně odvádělo od uvědomování si, že Bůh je s tebou. Ale nezoufej, on je i tak s tebou. A určitě přijímal každý tvůj projev lásky k jeho dětem jako projev lásky jemu samému. I když jsi to tak necítil, nevnímal. Ale věř tomu. Jednou, až budeš definitivně s Bohem, ti určitě ukáže, jakou měl radost ze všech tvých drobných pozorností, ať to byl pozdrav sousedovi přes plot či na schodech bytovky, dochucení oběda více podle chuti manžela/ky než podle tvé, trpělivé probírání učiva do školy s dětmi, ovládnutí hlasu při sporu s kolegy v práci… A jako z projevu lásky se určitě těšil i z každého vyznání víry: „Věřím, že jsi se mnou.“ Bůh byl a je stále s tebou. Ve štěstí, neštěstí, ve zdraví i v chorobě…

Prožívání tajemství Boha s námi nás zároveň připravuje i na prožívání jiného tajemství – Bůh přijde. Ani to zřejmě není pro nikoho novinka. Všichni křesťané to vědí. Tak jako všichni víme, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Ale jaká to má vliv na náš život?

O první neděli adventní jsme při mši svaté zpívali píseň: „Přijde Kristus, Spasitel náš.“ Bylo to během svatého přijímání. A poněvadž to bylo před prvním pátkem (jakoby měl Pán Ježíš přijít jen po prvním pátku), šlo k přijímání relativně málo lidí. Tehdy mi hlavou probleskla myšlenka: „Vnímají ti všichni, kteří zůstali v lavicích či stojí před kostelem, co (ne)zpívají? Kdyby přišel Ježíš teď, co by se dělo?“

Slyšel jsem o ortodoxních Židech, že sobotu prožívají ve velké radosti, se zpěvem a tancem. Odůvodňují to tím, že je přece nemyslitelné, aby je Mesiáš zastihl při nějaké práci, někde na cestách nebo dokonce smutné. (Podle židovské tradice má Mesiáš přijít v sobotu.) Při čem by si chtěl, aby tě zastihl Mesiáš, když přijde? Dostal jsem tuto otázku už vícekrát a postupně ve mně vykrystalizovala stručná odpověď: „Při zpěvu“ (viz Ef 5,19).

A tu neděli jsem si uvědomil i druhou věc – vlastně všichni, kdo při mši pouze mlčí, se v podstatě chovají podle pravdy, kterou žijí: na příchod Pána se netěší, tak proč by měli něco zpívat o tom, že přijde? Proč by měli (dokonce s nadšením) recitovat Vyznání víry, když ty pravdy na jejich život nemají (téměř) žádný vliv? Alespoň tak si to myslí. Ale jsou na omylu. Bůh přijde. A velmi, velmi chce, aby každý člověk, každé jeho dítě, které vykoupil jeho Syn, bylo na to připravené.

Dá se to? Dá! Svatý Pavel říká, že obnovou smýšlení (Řím 12,2). Vlastně jsme se o to pokoušeli uplynulý týden. Vzpomínáš si? „Bože, věřím, že jsi se mnou.“ Věřím, že se tato věta zakořenila ve tvém srdci a nahradila množství nesmyslných, prázdných a zbytečných myšlenek „o ničem“. Zkusme tento týden k této větě přidat i další: „Přijď, Pane Ježíši!“

Nedá se nemyslet. Ale je velmi důležité, abychom myšlení, tento úžasný Boží dar, ovládali. Aby myšlení neovládalo nás. Právě k tomu slouží kratičké modlitby, nazývané střelnými nebo modlitby srdce.

Modlitba na devátý týden Roku víry:

Jako vyjádření touhy po příchodu našeho Boha si najdi takovou modlitbu, která nejlépe bude vyjadřovat stav tvého srdce:

 

Modlitba pokání: „Pane, smiluj se!“                   Modlitba důvěry: „Ježíši, důvěřuji ti!“
Modlitba lásky: „Bože, miluji tě!“                        Modlitba touhy: „Přijď, Pane Ježíši!“
Modlitba nářku: „Slituj se, Pane…“                    Modlitba víry: „Věřím, že si zde.“

 

Svatý otec se od října ve svých katechezích při středečních generálních audiencích zaměřuje na víru – vždyť je rok víry. Už jsem měl tento text hotový, když jsem četl katechezi ze středy 5. prosince. Vybral jsem z ní dvě definice víry:

Víra je „změnou mentality“, protože Bůh, který se zjevil v Kristu a oznámil svůj plán lásky, nás přitahuje k sobě, stává se smyslem života, skálou, na které je možné najít stabilitu.

Víra je způsob přijetí pohledu Bohu na realitu, který dovoluje, aby nás vedl Bůh svým slovem a svátostmi, abychom chápali, co máme dělat, jakou cestou se vydat, jak žít.

 

Máš někoho velmi rád? Dej mu přečíst tento Aktivizačník a popovídejte si o tom, co se zde píše.

 

Farní info

Mše sv. v tomto týdnu: St 6:30 Rudná (roráty);  Čt 6:15 Andělská Hora (roráty); Pá 6:15 Dolní Moravice (roráty); 17:00 Malá Morávka – fara; So 14:30 Václavov, 16:00 Dolní Moravice; Ne 8:00 Malá Morávka, 9:30 Rudná; 11:00 Světlá Hora

Aktualizováno Sobota, 08 Prosinec 2012 23:43
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 52