Pohlazení pro duši

PřihlášeníFL AddThis Modul
Zpravodaj
5. neděle postní - farní minizpravodaj PDF Tisk Email
Napsal uživatel o.Marek   
Neděle, 25 Březen 2012 01:13
AddThis Social Bookmark Button
5. neděle postní

Farní minizpravodaj     25.3. 2012

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu, zbav mě člověka lstivého a zločinného! Vždyť ty jsi, Bože, má síla.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. Skrze tvého Syna …

1. ČTENÍ                                                                                                                        Jer 31, 31-34

Prorok Jeremiáš působí v době nadcházející krize. Ze skvěle fungujícího Izraelského království se za jeho života stanou ruiny. Kdo za to může? Proč to Bůh dopustil? Ale právě toto dopadnutí na dno bude klíčem k novému vzrůstu. Náboženský život již nebude založen pouze na předpisech, ale na víře.

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.

ŽALM 51

Odpověď:       Stvoř mi čisté srdce, Bože!

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své tváře – a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou velkodušnost. – Bezbožné budu učit tvým cestám – a hříšníci se budou obracet k tobě.

2. ČTENÍ                                                                                                Žid 5, 7-9

(Bratři a sestry!) Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.

EVANGELIUM                                                                                                              Jan 12, 20-33

Text 12. kapitoly je posledním vystoupením Krista, než zasedl s učedníky k poslední večeři. Proto otevřeně mluví o tom, že „hodina“ je již zde … Ježíšova ochota vydat se smrti je zároveň sebevydáním do Otcových rukou. Otec tento sebedarující akt promění v oslavu Krista.

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.

K ZAMYŠLENÍ: Zdá se, že jedním z velkých témat dnešních textů je slovo oběť. Během dějin Písma pojem oběti prodělal velký vývoj. Jde o odevzdání sebe sama skrze nějaké gesto. Často šlo o něco velmi cenného, co člověk vydal Bohu (obětní zvíře). Ale pravý význam je vnitřní. Bůh nepotřebuje zvířata, potřebuje naše srdce. Sebedarování Krista v sobě nese více rozměrů: on – člověk i Bůh, jediný bez hříchu – se zcela dává Bohu. Nikdo jiný není schopen takového sebedarování. Jestliže to učinil on za nás, již není třeba tuto oběť nahrazovat, doplňovat … Zároveň ale je příkladem ve své poslušnosti Otci. Ta je v listě Židům stejně jako v druhé kapitole listu Filipanům označována za střed Ježíšova obětního aktu. Ježíš je tedy kněz i oběť, oltář i chléb života, poslušný syn nebeského Otce, ale i syn neposlušného Adama (Evy) … V něm se sbíhají nitky dějin člověka, aby skrze něj člověk mohl začít novou kapitolu dějin života s Bohem.

V tomto týdnu se můžeme modlit za:  Za naše dvě indické děti, aby byly ve svém životě šťastné. Aby mohly dostudovat. Aby měly dobré zaměstnání. Aby nalezly Boží vůli a byly v ní šťastné. Za jejich rodiče, sourozence a příbuzné. Za zlepšení životních podmínek těchto rodin. Aby měli dostatek přátel. Aby měli dostatek peněz a všeho co potřebují.

Farní info

·         28. – 30. března bude FARNÍ POSTNÍ REKOLEKCE. Začátek vždy v 17:30 modlitbou křížové cesty. Po ní následuje mše svatá s rekolekční promluvou. Tématem bude Půst (St), modlitba (Čt), almužna (Pá). Zpovídat se bude během křížové cesty. Příležitost ke svátosti smíření bude v případě potřeby také jakkoli dlouho i po mši svaté.

·         Na nedělní mši sv. si doneste ratolesti

Bohoslužby v tomto týdnu: Po 15:00 Dolní Moravice – domov; St 17:30 Rudná; Čt 17:30 Světlá Hora; Pá 17:30 Malá Morávka; Ne  9:30 Andělská Hora

Pro vlastní potřebu vydala Římskokatolická farnost Malá Morávka

tel.: 554 273 110 – www.farnost-malamoravka.cz

Aktualizováno Neděle, 25 Březen 2012 01:15
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 10 z 52